ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
2477 backup ฐานข้อมูล hosxp_pcu 2018-03-23 2018-03-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-23 2018-03-23 ดำเนินการแล้ว
2476 WIFIแฟลตใช้งานไม่ได้ 2018-03-22 2018-03-22 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-22 2018-03-22 ดำเนินการแล้ว
2475 ซ่อม wifi บ้านผอ. 2018-03-21 2018-03-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-21 2018-03-21 ดำเนินการแล้ว
2474 ชื่อไม่ขึ้นในตัวเลือกผู้รายงาน lab hosxp 2018-03-21 2018-03-21 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา สาเร๊ะ 2018-03-21 2018-03-21 ดำเนินการแล้ว
2473 ห้องตรวจ 2 ฉลากยาไม่ออก auto ที่ห้องยาค่ะ ตั้งแต่วันจันทร์ต่ะ 2018-03-21 2018-03-21 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภญ.ปริณุต 2018-03-21 2018-03-21 ดำเนินการแล้ว
2472 เครื่องคอมทำงานไม่เสถียร 2018-03-20 2018-03-20 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิสารท์ มะโนมะยา 2018-03-20 2018-03-20 กำลังดำเนินการ
2471 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-03-19 2018-03-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-19 2018-03-19 ดำเนินการแล้ว
2470 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2018-03-16 2018-03-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-16 2018-03-16 ดำเนินการแล้ว
2469 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-03-16 2018-03-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-16 2018-03-16 ดำเนินการแล้ว
2468 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ห้อง LAbปริ้นไม่ได้ 2018-03-15 2018-03-15 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-03-15 2018-03-15 ดำเนินการแล้ว
2467 เข้าโปรแกรมHOSXP ห้อง 2 ไม่ได้ 2018-03-15 2018-03-15 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางพวงรัตน์ คงมีบุญ 2018-03-15 2018-03-15 ดำเนินการแล้ว
2466 ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลยาจากห้องตรวจ 3 2018-03-14 2018-03-14 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภญ.ปริณุต 2018-03-15 2018-03-15 ดำเนินการแล้ว
2465 ย้ายคอม หน.เข้าในห้อง 2018-03-14 2018-03-14 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตต์ 2018-03-14 2018-03-14 กำลังดำเนินการ
2464 การใช้ Qrcode ไฟล์นำเสนอ 2018-03-14 2018-03-14 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-03-14 2018-03-14 ดำเนินการแล้ว
2463 รัน script ระบบฮัจจังหวัด 2018-03-14 2018-03-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-14 2018-03-14 ดำเนินการแล้ว
2462 เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ 2018-03-14 2018-03-14 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตต์ 2018-03-14 2018-03-14 ดำเนินการแล้ว
2461 ประชุมการให้รหัสโรคผู้ป่วยใน ห้องประชุมโพธิ์ทอง 2018-03-13 2018-03-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-13 2018-03-13 ดำเนินการแล้ว
2460 แก้ไข LAB ANC 1 2018-03-13 2018-03-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายธำรงศักดิ์ พรหมสุข 2018-03-13 2018-03-13 ดำเนินการแล้ว
2459 เครืองคิมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2018-03-13 2018-03-13 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิจิตร บุญศิริ 2018-03-13 2018-03-13 ดำเนินการแล้ว
2458 เครื่องปริ้น กับ PC เชื่อมต่อไม่ได้ครบ 2018-03-13 2018-03-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตทอง 2018-03-13 2018-03-13 ดำเนินการแล้ว
2457 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 0261 2018-03-13 2018-03-13 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-03-13 2018-03-13 ดำเนินการแล้ว
2456 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-03-12 2018-03-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-12 2018-03-12 ดำเนินการแล้ว
2455 notebook ใช้งานไม่ได้ 2018-03-12 2018-03-12 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ลำพู อมตวิทยานนท์ 2018-03-12 2018-03-12 ดำเนินการแล้ว
2454 userเข้าฮอสไม่ได้ 2018-03-12 2018-03-12 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา สาเร๊ะ 2018-03-12 2018-03-12 ดำเนินการแล้ว
2453 com เสีย 2018-03-10 2018-03-10 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตน์ทอง 2018-03-12 2018-03-12 ดำเนินการแล้ว
2452 เปลชำรุด 2018-03-09 2018-03-09 25 : งานอื่นๆ งานซ่อมบำรุง รพ. ไชยา หาญณรงค์
2451 คอมพิวเตอร์โต๊ะแพทย์ลงรหัสอุบัติเหตุไม่ได้ 2018-03-08 2018-03-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 0000-00-00 0000-00-00 กำลังดำเนินการ
2450 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2018-03-08 2018-03-08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มารีแย สาเมาะ 2018-03-08 2018-03-08 ดำเนินการแล้ว
2449 print ใบสั่งยาไม่ได้ 2018-03-08 2018-03-08 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางไปรยา สุวรรณเพรช 2018-03-08 2018-03-08 ดำเนินการแล้ว
2448 แก้ไขรายงานผู้ป่วย AFP 2018-03-08 2018-03-08 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเต๊ะ 2018-03-08 2018-03-08 ดำเนินการแล้ว
2447 ขอ workload จ่ายยา 0261 2018-03-07 2018-03-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2018-03-07 2018-03-07 ดำเนินการแล้ว
2446 ขอข้อมูล 19 สาเหตุอุบัติเหตุ 0261 2018-03-07 2018-03-07 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2018-03-07 2018-03-07 ดำเนินการแล้ว
2445 เครื่องปริ้น โต๊ะซักประวัิติ กระดาษติดตลอด 2018-03-07 2018-03-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2018-03-09 2018-03-09 ดำเนินการแล้ว
2444 ขอรายงานใช้บริการห้องประชุม 0261 2018-03-07 2018-03-07 39 : งานห้องประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธงชัย สาครินทร์ 2018-03-07 2018-03-07 ดำเนินการแล้ว
2443 เดินสาย LAN ห้องซ่อมบำรุง 2018-03-06 2018-03-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-06 2018-03-06 ดำเนินการแล้ว
2442 เข้าฮอสไม่ได้ 2018-03-06 2018-03-06 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไปรยา สุวรรณเพชร 2018-03-06 2018-03-06 ดำเนินการแล้ว
2441 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแฟ้ม provider 2018-03-05 2018-03-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-05 2018-03-05 ดำเนินการแล้ว
2440 ระบบ hos -xp พิมพ์ยาแล้ว ข้อมูลหาย 2018-03-05 2018-03-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ หะยีดาโอะ 2018-03-05 2018-03-05 ดำเนินการแล้ว
2439 หมึกเครืองปรินท์ BT-HL-1210W หมด 2018-03-05 2018-03-05 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-03-05 2018-03-05 ดำเนินการแล้ว
2438 แก้ไขรายงาน ใบสั่งอาหารผู้ป่วยใน รพ.โคกโพธิ์ 2018-03-05 2018-03-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-05 2018-03-05 ดำเนินการแล้ว
2437 เปลี่ยนพัดลม CPU ห้อง Xray 2018-03-03 2018-03-03 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-03-03 2018-03-03 ดำเนินการแล้ว
2436 ซ่อม wifi ตึกสงฆ์ 2018-03-02 2018-03-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-03-02 2018-03-02 ดำเนินการแล้ว
2435 ร้อยละความถูกต้องของการลงข้อมูลในโปรแกรมHos xp 2018-03-02 2018-03-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-03-05 2018-03-05 ดำเนินการแล้ว
2434 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 2018-03-02 2018-03-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภญ.ปริณุต 2018-03-02 2018-03-02 ดำเนินการแล้ว
2432 รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานในห้องฉุกเฉิน เดือน ก.พ.61 2018-03-01 2018-03-02 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อามาลีนา สามะ 2018-03-01 2018-03-01 ดำเนินการแล้ว
2431 เพิ่มรหัสในรายงานโรคระบาด A090-A099 2018-03-01 2018-03-01 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเต๊ะ 2018-03-01 2018-03-01 ดำเนินการแล้ว
2430 ขอรายงานผู้ป่วย AFP 2018-03-01 2018-03-01 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเต๊ะ 2018-03-01 2018-03-01 ดำเนินการแล้ว
2429 รวม HN00012690 กับ 000100169 2018-02-28 2018-02-28 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2018-02-28 2018-02-28 ดำเนินการแล้ว
2428 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2018-02-28 2018-02-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-28 2018-02-28 ดำเนินการแล้ว
2427 server lis ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2018-02-28 2018-02-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ แวอุเซ็ง 2018-02-28 2018-02-28 ดำเนินการแล้ว
2426 HOS-XP ช่องจ่ายยาช่อง1 ไม่สามารถเข้าระบบได้ค่ะ 2018-02-28 2018-02-28 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ หะยีดาโอะ 2018-02-28 2018-02-28 ดำเนินการแล้ว
2425 เครื่องพิมพ์ปรินท์ไม่ออก 2018-02-28 2018-02-28 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา ขามิ 2018-02-28 2018-02-28 ดำเนินการแล้ว
2424 อบรมการใช้โปรแกรมวัดอุณหภูมิ 2018-02-28 2018-02-28 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-02-28 2018-02-28 ดำเนินการแล้ว
2422 คอมพิวเตอร์ขึ้นจอฟ้า 2018-02-27 2018-02-27 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี ไชยรัตน์ทอง 2018-02-27 2018-02-27 ดำเนินการแล้ว
2421 Resync Vn hosxp 2018-02-26 2018-02-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-26 2018-02-26 ดำเนินการแล้ว
2420 ตรวจสอบระบบ การเงิน hosxp 2018-02-26 2018-02-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-26 2018-02-26 ดำเนินการแล้ว
2419 กระดาษใบสั่งยาที่ปริ้นออกข้อมูลไม่ครบ 2018-02-26 2018-02-26 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2018-02-26 2018-02-26 ดำเนินการแล้ว
2418 เปลี่ยนหมึก 2018-02-26 2018-02-26 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-02-26 2018-02-26 ดำเนินการแล้ว
2417 เพิ่ม user hosxp และอินเตอร์เน็ต แพทย์ใหม่ 2018-02-23 2018-02-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-23 2018-02-23 ดำเนินการแล้ว
2416 เครื่องปริ้นขัดข้อง 2018-02-23 2018-02-23 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
2415 ประชุม RDU สสจ.ปัตตานี 2018-02-23 2018-02-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-23 2018-02-23 ดำเนินการแล้ว
2414 ศึกษาดูงาน รพ.สิงหนคร,รพ.มอ.หาดใหญ่ 2018-02-22 2018-02-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-23 2018-02-22 ดำเนินการแล้ว
2413 internet ้เข้าไม่ได้ 2018-02-22 2018-02-22 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตน์ทอง 2018-02-23 2018-02-23 ดำเนินการแล้ว
2412 ฮอส pcu เข้าไม่ได้ 2018-02-22 2018-02-22 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2018-02-22 2018-02-22 ดำเนินการแล้ว
2411 ขอ workload จ่ายยา 0161 2018-02-21 2018-02-21 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2018-02-21 2018-02-21 ดำเนินการแล้ว
2410 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-02-21 2018-02-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-21 2018-02-21 ดำเนินการแล้ว
2409 ใบคล้องเลือดตัวอักษรเล็กมาก 2018-02-21 2018-02-21 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-02-28 2018-02-28 ดำเนินการแล้ว
2408 เปลียนสายไฟ 2018-02-20 2018-02-20 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2018-02-20 2018-02-20 ดำเนินการแล้ว
2407 เข้าฮอสไม่ได้ 2018-02-20 2018-02-20 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0000-00-00 0000-00-00
2406 แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 2018-02-20 2018-02-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางธารินี แวหะมะ 2018-02-20 2018-02-20 ดำเนินการแล้ว
2405 อบรมบันทึกข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า19-21 กพ 61 2018-02-19 2018-02-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-21 2018-02-21 ดำเนินการแล้ว
2404 ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต รพ. 2018-02-19 2018-02-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-19 2018-02-19 ดำเนินการแล้ว
2403 ปรินท์ไม่ได้ 2018-02-19 2018-02-19 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-02-19 2018-02-19 ดำเนินการแล้ว
2402 ไม่สามารถ login ได้ 2018-02-19 2018-02-19 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิสารท์ 2018-02-19 2018-02-19 ดำเนินการแล้ว
2401 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ห้อง LABขัดข้อง 2018-02-19 2018-02-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข
2400 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2018-02-16 2018-02-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-16 2018-02-16 ดำเนินการแล้ว
2399 backup ฐานขข้อมูล hosxp 2018-02-16 2018-02-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-16 2018-02-16 ดำเนินการแล้ว
2398 update ระบบ hosxp 2018-02-15 2018-02-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-15 2018-02-15 ดำเนินการแล้ว
2397 Resync Vn hosxp 2018-02-15 2018-02-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-15 2018-02-15 ดำเนินการแล้ว
2396 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-02-15 2018-02-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-15 2018-02-15 ดำเนินการแล้ว
2395 ติดตั้งคอมแพทย์แผนไทย 2018-02-14 2018-02-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-02-14 2018-02-14 ดำเนินการแล้ว
2394 สั่งปริ้นสติ้กเกอร์ไม่ได้ 2018-02-14 2018-02-14 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2018-02-14 2018-02-14 ดำเนินการแล้ว
2393 คอมฯแพทย์แผนไทยปรินท์ไม่ออก 2018-02-14 2018-02-14 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจะเต๊ะ 2018-02-14 2018-02-14 ดำเนินการแล้ว
2392 ซ่อมคอม รพสต.นาเกตุ 2018-02-14 2018-02-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-02-14 2018-02-14 ดำเนินการแล้ว
2391 ปริ้นอายุไม่ตรงกับอายุจริง 2018-02-14 2018-02-14 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางเพียงเพ็ญ โยธากุล 2018-02-14 2018-02-14 ดำเนินการแล้ว
2390 เปิดระบบ hos ไม่ได้ เครืองcom pt ใน 2018-02-14 2018-02-14 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตน์ทอง 2018-02-14 2018-02-14 ดำเนินการแล้ว
2389 รวม HN 91260,82787 2018-02-13 2018-02-13 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2388 คอมฯเปิดใช้งานไม่ได้ 2018-02-13 2018-02-13 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางนาริฐากุล ดำมณี 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2387 sticker ยา ออไม่ตรงตามขนาดกระดาษ 2018-02-13 2018-02-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชรัตน์ทอง 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2386 ลงโปรแกรม IS+Thai refer 2018-02-13 2018-02-13 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นริสรา จันทวงศ์ 2018-02-14 2018-02-14 ดำเนินการแล้ว
2385 ซ่อมคอมพิวเตอรืห้องฟัน ห้องตรวจ 3 2018-02-13 2018-02-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2384 ฺcom แผนไทย Bluescreen 2018-02-13 2018-02-13 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจะเต๊ะ 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2383 เครื่อง print print ไม่ได้ 2018-02-13 2018-02-13 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สวนีย์ ทองชัย 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2382 ซ่อมระบบเครือข่ายตึกสงฆ์ 2018-02-13 2018-02-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2381 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน0161 2018-02-13 2018-02-13 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2380 computer 2018-02-13 2018-02-13 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2018-02-13 2018-02-13 ดำเนินการแล้ว
2378 ติดตั้ง WiFi ห้องประชุม 2018-02-12 2018-02-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-12 2018-02-12 ดำเนินการแล้ว
2377 computer ช่องจ่ายยา 1 ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่อง print ใบนัด Rabies 2018-02-11 2018-02-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-02-12 2018-02-12 ดำเนินการแล้ว
2376 update เว็บ รพ. 2018-02-09 2018-02-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-02-09 2018-02-09 ดำเนินการแล้ว
2375 ไม่สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วยได้ hn000044871 2018-02-09 2018-02-09 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประไพ ถนอมนาม 2018-02-09 2018-02-09 ดำเนินการแล้ว