ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
2603 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2018-05-19 2018-05-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-19 2018-05-19 ดำเนินการแล้ว
2602 เพิ่มรายการอาหารในระบบ hosxp 2018-05-19 2018-05-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-19 2018-05-19 ดำเนินการแล้ว
2601 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-05-19 2018-05-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-19 2018-05-19 ดำเนินการแล้ว
2600 ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกความเสี่ยง 2018-05-18 2018-05-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-18 2018-05-18 ดำเนินการแล้ว
2599 Com.หน้าห้องทำแผลใช้งานไม่ได้ ไฟไม่เข้า (UPSเสียแก้ไขเบื่องต้นให้แล้ว) 2018-05-18 2018-05-18 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2018-05-18 2018-05-18 ดำเนินการแล้ว
2598 ขอข้อมูลการทำหัตถการของER ปี57-61 2018-05-17 2018-05-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง
2597 คีย์บอร์ดเสีย 2018-05-16 2018-05-16 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางมาเรียม และหะยามิง 2018-05-16 2018-05-16 ดำเนินการแล้ว
2596 เปลียนคอมฯการเงิน 2018-05-16 2018-05-16 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-16 2018-05-16 ดำเนินการแล้ว
2595 เปลียนเครื่องคอมฝ่ายธุรการ 2018-05-15 2018-05-15 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-15 2018-05-15 ดำเนินการแล้ว
2594 เปลียนจอคอมหน้าห้องแลป 2018-05-14 2018-05-14 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-14 2018-05-14 ดำเนินการแล้ว
2593 คอมพิวเตอร์ค้าง ณจุดรับสิ่งส่งตรวจ 2018-05-12 2018-05-12 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุดาวดี สิงห์แก้ว 2018-05-14 2018-05-14 ดำเนินการแล้ว
2592 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-05-11 2018-05-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-11 2018-05-11 ดำเนินการแล้ว
2589 เครื่องprint พิมพ์ไม่ออก 2018-05-11 2018-05-11 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไปรยา สุวรรณเพชร 2018-05-11 2018-05-11 ดำเนินการแล้ว
2588 เครื่องปริ้นสติ้กเกอร์ 2018-05-11 2018-05-11 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล
2587 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ 2018-05-11 2018-05-11 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-05-11 2018-05-11 ดำเนินการแล้ว
2585 เปลี่ยนคีย์บอร์ดห้องคลอด 2018-05-09 2018-05-09 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-09 2018-05-09 ดำเนินการแล้ว
2584 ติดตั้งเครื่องปริ้น 2018-05-09 2018-05-09 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล 2018-05-09 2018-05-09 ดำเนินการแล้ว
2583 ขอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 2018-05-09 2018-05-09 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-05-10 2018-05-10 ดำเนินการแล้ว
2582 ต่อปรินท์เตอร์ อาคารใหม่ 2018-05-08 2018-05-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-08 2018-05-08 ดำเนินการแล้ว
2581 แก้ไขระบบเครือข่ายห้อง นศพ. 2018-05-08 2018-05-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-08 2018-05-08 ดำเนินการแล้ว
2580 คอมพิวเตอร์ค้าง ใช้งานไม่ได้ 2018-05-07 2018-05-07 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เปรมจิต ธัญญเจริญ 2018-05-07 2018-05-07 ดำเนินการแล้ว
2579 ขอ workload จ่ายยา 0461 2018-05-04 2018-05-04 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2018-05-04 2018-05-04 ดำเนินการแล้ว
2578 ขอข้อมูล 19 สาเหตุอุบัติเหตุ 0461 2018-05-04 2018-05-04 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2018-05-04 2018-05-04 ดำเนินการแล้ว
2577 เดินสายแลน อาคารใหม่ 2018-05-04 2018-05-04 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กะย๊ะ 2018-05-04 2018-05-04 ดำเนินการแล้ว
2576 คอมห้องบัตร 1 2018-05-04 2018-05-04 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กะย๊ะ 2018-05-08 2018-05-08 ดำเนินการแล้ว
2575 ขอรายงานใช้บริการห้องประชุม 0461 2018-05-03 2018-05-03 39 : งานห้องประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธงชัย สาครินทร์ 2018-05-03 2018-05-03 ดำเนินการแล้ว
2574 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 0461 2018-05-03 2018-05-03 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-05-03 2018-05-03 ดำเนินการแล้ว
2573 ข้อมูล non displacement Fracture 2018-05-03 2018-05-03 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-05-03 2018-05-03 ดำเนินการแล้ว
2572 ซ่อมและลงวินโดว์ใหม่ 2018-05-02 2018-05-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-02 2018-05-02 ดำเนินการแล้ว
2571 เสริมต่อเว็บไซต์ รพ 2018-05-02 2018-05-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-02 2018-05-02 ดำเนินการแล้ว
2570 ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ รพ 2018-05-01 2018-05-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-01 2018-05-01 ดำเนินการแล้ว
2569 ลง Os คอมฝ่ายเภสัช 2018-05-01 2018-05-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-01 2018-05-01 ดำเนินการแล้ว
2568 ทำความสะอาดลูกกลิ้งปรินท์เตอร์ กายภาพ 2018-05-01 2018-05-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-05-01 2018-05-01 ดำเนินการแล้ว
2567 หมึกพิมพ์หมด 2018-05-01 2018-05-01 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุพิศ มานะชำนิ 2018-05-01 2018-05-01 ดำเนินการแล้ว
2566 ขอรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดของเดือนเม.ย.61 2018-04-30 2018-05-01 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อามาลีนา สามะ 2018-05-03 2018-05-03 ดำเนินการแล้ว
2565 ทำความสะอาดคอมห้องบัตร 2018-04-30 2018-04-30 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-04-30 2018-04-30 ดำเนินการแล้ว
2564 ซ่อมคอมห้องบัตร 2018-04-30 2018-04-30 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-04-30 2018-04-30 ดำเนินการแล้ว
2563 แก้ไขระบบ แจ้งเตือนโรคพิษสุนัขบ้า 2018-04-30 2018-04-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-30 2018-04-30 ดำเนินการแล้ว
2562 ขอข้อมูลรายงาน Drug Interaction 2018-04-30 2018-04-30 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิสารท์ มะโนมะยา 2018-04-30 2018-04-30 ดำเนินการแล้ว
2561 เพิ่มรหัสใหม่ spicail_pp 2018-04-30 2018-04-30 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดรุณี หมาดเต๊ะ 2018-04-30 2018-04-30 ดำเนินการแล้ว
2560 คอมพิวเตอร์ห้องบัตรเสีย 2018-04-30 2018-04-30 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางประภามาศ พรหมมีฤทธิ์ 2018-04-30 2018-04-30 ดำเนินการแล้ว
2559 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 0361 สปสช. 2018-04-27 2018-04-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-27 2018-04-27 ดำเนินการแล้ว
2558 upgrage hosxp 2018-04-27 2018-04-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-27 2018-04-27 ดำเนินการแล้ว
2557 ปรับโครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม2.3 2018-04-27 2018-04-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-27 2018-04-27 ดำเนินการแล้ว
2556 ระบบการแจ้งเกิด 2018-04-27 2018-04-27 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 2018-04-27 2018-04-27 ดำเนินการแล้ว
2555 ฝ่าเพดานห้องร้องเรียนรั่ว 2018-04-26 2018-04-26 16 : งานบริหารความเสี่ยงและประสานงานการพัฒนาคุณภาพ งานซ่อมบำรุง รพ. นางสาวเด่นเดือน ทองอินทร์
2554 ตรวจสอบข้อมูล LAB ncd 2018-04-25 2018-04-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-25 2018-04-25 ดำเนินการแล้ว
2553 lab update opd screen 2018-04-25 2018-04-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-25 2018-04-25 ดำเนินการแล้ว
2552 คอมห้องกายภาพบำบัดติดไวรัส 2018-04-25 2018-04-25 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-04-25 2018-04-25 ดำเนินการแล้ว
2551 sticker จากห้องพ.ภาสกร ไม่ส่ง Auto มาที่ห้องยา 2018-04-25 2018-04-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2018-04-25 2018-04-25 ดำเนินการแล้ว
2550 แก้ไข้ ลิงค์ระบบ hhc บนเว็บ รพ. 2018-04-24 2018-04-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-24 2018-04-24 ดำเนินการแล้ว
2549 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-04-24 2018-04-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-24 2018-04-24 ดำเนินการแล้ว
2548 เครื่องปริ้น ไม่สามารถปริ้นได้ 2018-04-23 2018-04-23 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา ขามิ 2018-04-23 2018-04-23 ดำเนินการแล้ว
2547 เปิดฮอสไม่ได้ 2018-04-23 2018-04-23 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุพิส มานะชำนิ 2018-04-23 2018-04-23 ดำเนินการแล้ว
2546 เครื่องปริ้นแล้วกระดาษดำ 2018-04-23 2018-04-23 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา ขามิ 2018-04-23 2018-04-23 ดำเนินการแล้ว
2545 ประชุม RDU 2018-04-20 2018-04-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-04-19 2018-04-20 ดำเนินการแล้ว
2544 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-04-20 2018-04-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-20 2018-04-20 ดำเนินการแล้ว
2543 เครื่อง Xray บูตไม่เข้า 2018-04-18 2018-04-18 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เปรมจิต ธัญญเจริญ 2018-04-19 2018-04-19 ดำเนินการแล้ว
2542 Drug Wifi ของห้องยาไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 2018-04-19 2018-04-19 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-04-19 2018-04-19 ดำเนินการแล้ว
2541 ประชุมติดตามระบบข้อมูล สสจ.ปัตตานี 2018-04-18 2018-04-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-18 2018-04-18 ดำเนินการแล้ว
2540 WIFIชั้น1 เชื่อมต่อไม่ได้ 2018-04-19 2018-04-19 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เบญจา หน่อทอง 2018-04-19 2018-04-19 ดำเนินการแล้ว
2539 สัญญาณเตือนระบบ อ๊อกซิเจน 2018-04-17 2018-04-17 32 : ตึกสงฆ์ งานซ่อมบำรุง รพ. ราตรี รุจิระยรรยง
2538 com พัดลม CPU ไม่หมุน 2018-04-17 2018-04-17 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตน์ทอง 2018-04-17 2018-04-17 ดำเนินการแล้ว
2537 แจ้งซ่อมอ่างล้างมือชำรุด 2018-04-17 2018-04-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานซ่อมบำรุง รพ. วิศิษฏ์ ดิษฐาภินันท์
2536 ขอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 2018-04-17 2018-04-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-04-19 2018-04-19 ดำเนินการแล้ว
2532 สติกเกอร์ชื่อผู้ป่วย 2018-04-14 2018-04-14 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิิตน์ เลื่อนแก้ว 2018-04-16 0000-00-00 กำลังดำเนินการ
2531 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2018-04-13 2018-04-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-13 2018-04-13 ดำเนินการแล้ว
2530 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-04-13 2018-04-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-13 2018-04-13 ดำเนินการแล้ว
2529 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-04-12 2018-04-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-12 2018-04-12 ดำเนินการแล้ว
2528 update hosxp_pcu 2018-04-12 2018-04-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-12 2018-04-12 ดำเนินการแล้ว
2527 Resync Vn hosxp 2018-04-11 2018-04-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-11 2018-04-11 ดำเนินการแล้ว
2526 ลง OS คอมฯฝ่ายเภสัช 2018-04-11 2018-04-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-04-11 2018-04-11 ดำเนินการแล้ว
2525 แจ้งซ่อมเตียง 2018-04-11 2018-04-11 32 : ตึกสงฆ์ งานซ่อมบำรุง รพ. เพียงเพ็ญ โยธากุล
2524 ลงข้อมูลใบแจ้งซ่อมในเว็บ รพ. 2018-04-11 2018-04-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-11 2018-04-11 ดำเนินการแล้ว
2523 หมึกเครื่องงปริ้นสติ๊กเกอร์จาง 2018-04-10 2018-04-10 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2018-04-10 2018-04-10 ดำเนินการแล้ว
2522 หมึกเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์จาง 2018-04-10 2018-04-10 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2018-04-10 2018-04-10 ดำเนินการแล้ว
2521 ไม่สามารถเปิดpowerpointได้ 2018-04-10 2018-04-10 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2018-04-10 2018-04-10 ดำเนินการแล้ว
2520 ตัวหนังสือบนสติ๊กเกอร์ยาเลื่อน มองชื่อผู้ป่วยไม่เห็น 2018-04-10 2018-04-10 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2018-04-10 2018-04-10 ดำเนินการแล้ว
2519 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 0361 2018-04-10 2018-04-10 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-04-11 2018-04-11 ดำเนินการแล้ว
2518 เครื่องปรินส์ห้องยา OPD 2 เสียค่ะ 2018-04-09 2018-04-09 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสิริสิต สายชล 2018-04-09 2018-04-09 ดำเนินการแล้ว
2516 ผู้ป่วยแพ้ยาพิมพ์ยาที่แพ้ได้ 2018-04-09 2018-04-09 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภญ.ปริณุต สุไลมาน 2018-04-11 2018-04-11 ดำเนินการแล้ว
2515 แจ้งคอมเสียครั้งที่2 2018-04-09 2018-04-09 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุวันดา ธรรมโชติ 2018-04-09 2018-04-10 ดำเนินการแล้ว
2514 หมึกหมด 2018-04-09 2018-04-09 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2018-04-09 2018-04-09 ดำเนินการแล้ว
2513 ออกแบบเว็บไซต์ รพ 2018-04-08 2018-04-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-04-08 2018-04-08 ดำเนินการแล้ว
2512 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-04-06 2018-04-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-06 2018-04-06 ดำเนินการแล้ว
2511 ขอ workload จ่ายยา 0361 2018-04-06 2018-04-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2018-04-06 2018-04-06 ดำเนินการแล้ว
2510 รวม HN ซ้ำ hosxp_pcu 2018-04-05 2018-04-05 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2018-04-04 2018-04-04 ดำเนินการแล้ว
2509 ขอข้อมูล 19 สาเหตุอุบัติเหตุ 0361 2018-04-05 2018-04-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2018-04-04 2018-04-04 ดำเนินการแล้ว
2508 ขอรายงานใช้บริการห้องประชุม 0361 2018-04-05 2018-04-05 39 : งานห้องประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธงชัย สาครินทร์ 2018-04-04 2018-04-04 ดำเนินการแล้ว
2507 เครื่องคอมเสีย 2018-04-05 2018-04-05 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวันดา ธรรมโชติ 2018-04-05 2018-04-05 ดำเนินการแล้ว
2506 คอมจ่ายยาช่อง 3 ฟ้องเตือน IP address conflict 2018-04-04 2018-04-04 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2018-04-04 2018-04-04 ดำเนินการแล้ว
2505 หน้าจอคอมดับ 2018-04-04 2018-04-04 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประภามาศ พรหมมีฤทธิ์ 2018-04-04 2018-04-04 ดำเนินการแล้ว
2504 เพิ่มผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย hosxp 2018-04-04 2018-04-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-04 2018-04-04 ดำเนินการแล้ว
2503 ซ่อมโน๊ตบุ๊ค 2018-04-03 2018-04-03 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จิตราวดี ปานแก้ว 2018-04-03 2018-04-03 ดำเนินการแล้ว
2502 เปลี่ยนหน้าจอคอม 2018-04-03 2018-04-03 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2018-04-03 2018-04-03 ดำเนินการแล้ว
2501 คอมที่โต๊ะCBCใช้งานไม่ได้ 2018-04-03 2018-04-03 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-04-03 2018-04-03 ดำเนินการแล้ว
2500 ฉลากยาไม่ขัดเจน 2018-04-03 2018-04-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภญ.ปริณุต 2018-04-03 2018-04-03 ดำเนินการแล้ว
2498 ปรินท์เตอร์กระดาษติด 2018-04-03 2018-04-03 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ณัชชานันท์ ไชยประสิทธ์ 2018-04-03 2018-04-03 ดำเนินการแล้ว
2497 เม้าส์ใช้งานไม่ได้ 2018-04-03 2018-04-03 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2018-04-03 2018-04-03 ดำเนินการแล้ว
2496 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-04-02 2018-04-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-04-02 2018-04-02 ดำเนินการแล้ว